นที เกวลกุล

นที เกวลกุล
ศบ. ศม. (ประติมากรรม) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

นที เกวลกุล

เกิด
     5/4/2522, กรุงเทพฯ

การศึกษา
  • ศบ. ศม.(ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • Accademia di Belle Arti di Carrara, Italy
  • Accademia di Belle Arti di Carrara, Italy
การแสดงผลงาน/ประสบการณ์การทำงาน
2543-2550
  • เป็นประติมากร Studio Arte di Cave Michelangelo เมือง Carrara ,Italy
  • ประติมากร Marble Studio Stagetti เมือง Pietrasanta ,Italy
2549
  • พระบรมรูปหินอ่อนของพระมหากษัตริย์ไทย 3 พระองค์ ติดตั้งในสถานฑูตไทย กรุงโรม ประเทศอิตาลี
2551
  • เปิดสตูดิโอส่วนตัวทำงานแกะสลักหินอ่อน
2553
  • พระบรมรูปหินอ่อน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐาน ณ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ