ภูมิวรินทร์ ใจบุญ

ภูมิวรินทร์ ใจบุญ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศิลปินอิสระ

ภูมิวรินทร์ ใจบุญ

การศึกษา
  • ประถมศึกษา      โรงเรียนอำนวยวิทย์นครปฐม
  • มัธยมศึกษา        โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
  • ปริญญาตรี         วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง
  • กำลังศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่ได้รับ
  • รางวัลชนะเลิศ ประเภทเยาวชน การประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่18
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ประเภทเยาวชน การประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้ง17
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ประเภทเยาวชน การประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19
  • รางวัลชมเชย การประกวดสืบสานงานปูนปั้น เพชรบุรี
ประวัติการแสดง
  • แสดงงานศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2563
  • ร่วมแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 38
Facebook: Phoomwarin Jaiboon