สมโภชน์ สุวรรณกิจ

สมโภชน์  สุวรรณกิจ
ศิลปินอิสระ
คณะจิตรกรรม  ประติมากรรม  และภาพพิมพ์

สมโภชน์ สุวรรณกิจ

ประวัติการแสดง
2560 งานแสดงที่ริเวอร์ชิตี้ River city (เหมาเจ๋อตุง)
2560 100 Buddhastatues & icons
           JJ Mall (นิทรรศการเดี่ยวพระราชาผูเทรงธรรม)
2563  Two  Pacific Place An Art Exhibition "Forever  in ourtheats"