นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์

นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์
คณะจิตรกรรม ประติมกรรม  และภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์

เกิด
        พ.ศ. 2513        ราชบุรี

วุฒิการศึกษา  
  • 2539            ศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ประติมากรรม) คณะจิตรกรรม ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • 2542            ศ.ม. (ประติมากรรม) คณะจิตรกรรม ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • 2542 - 43    ประกาศนียบัตรวิชาเทคนิคสลักหินอ่อนที่ Accademia di belle Arti เมืองฟรอเรนซ์ ประเทศอิตาลี  
ประวัติการทำงาน
พ.ค. 2552 – พ.ค. 2556      
  • ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหารคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2550 - ปัจจุบัน
  • พนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร
    ตำแหน่งบริหาร 2557-60  - ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร
    ตำแหน่งบริหาร 2560-61  - ผู้ช่วยอธิการบดี วังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการแสดงงาน
        https://1drv.ms/w/s!Anzwi8nSJlpLhLFVCVpGiYhZfkNjfQ
Facebook: นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์