มาโนชญ์ ชูรัตน์

มาโนชญ์ ชูรัตน์
ศิลปิน

มาโนชญ์ ชูรัตน์

เกิด 16 พฤศจิกายน 2540

ประวัติการศึกษา 
 • มัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ ๑-๓ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์
 • มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ ๔-๖ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์
 • ปริญญาตรี ศป.บ.(ทัศนศิลป์) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • กำลังศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาทัศนศิลป์ (วิชาเอกศิลปะไทย) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการแสดงผลงงาน
 • พ.ศ. ๒๕๖๒ ชื่อนิทรรศการ ภาพร่างความเป็นไทย ครั้งที่๔ จัดโดย อาจารย์,นิสิต วิชาเอกศิลปะไทย สถานที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม
 • พ.ศ. ๒๕๖๒ ชื่อนิทรรศการ The first art exhibition จัดโดย อาจารย์ เจษฎา คงสมมาศ จังหวัด กาฬสินธุ์
 • พ.ศ. ๒๕๖๒ ชื่อนิทรรศการ วาดเส้นเล่นเส้น ครั้งที่๑ จัดโดย อาจารย์,นิสิต สาขาทัศนศิลป์ สถานที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม
 • พ.ศ. ๒๕๖๒ ชื่อนิทรรศการ การแสดงผลงานของนิสิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ ครั้งที่1 จัดโดย หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ สถานที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม
 • พ.ศ. ๒๕๖๒ ร่วมแสดงงานประกวดจิตรกรรม UOB ร่วมแสดงดิจิทัล ครั้งที่๑๐ จังหวัด มหาสารคาม
 • พ.ศ. ๒๕๖๒ ชื่อนิทรรศการ KNOCK ART EXHITION ครั้งที่๑ จัดโดย นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ สถานที่ หอศิลป์ต้นตาล จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๖๒ ชื่อนิทรรศการ ตั้งไข่ จัดโดย กลุ่ม KND สถานที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม
 • พ.ศ. ๒๕๖๓ ชื่อนิทรรศการ Lhong Art fair โดย LHONG ๑๙๑๙
 • พ.ศ.๒๕๖๕ ชื่อนิทรรศการ กลุ่ม Long Firn โดย See the bell จ.นครปฐม
 • พ.ศ.๒๕๖๕ ชื่อนิทรรศการ กลุ่ม ฮัก โดย See the bell จ.นครปฐม

รางวัลที่ได้รับ
 • พ.ศ. ๒๕๖๒ รางวัลชมเชย๑ ประกวดภาพวาดเกี่ยวกับควายไทย เนื่องในวันอนุรักษ์ควายไทย จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • พ.ศ. ๒๕๖๒ รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ๒ การประกวดผลงานศิลปะหัวข้อ “แรงบันดาลใจจากศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”จัดโดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • พ.ศ.๒๕๖๓ รางวัลดีเด่น โครงการรางวัลยุวศิลปินไทยประจำปี 2563 มูลนิธิเอสซีจี โครงการรางวัลยุวศิลปินไท YoungThaiArtistAward
Facebook: manot choorat