ปรพล ชินวรรณโชติ

ปรพล ชินวรรณโชติ
อาจารย์ประจำ วิทยาลัยการออกแบบ  มหาวิทยาลัยรังสิต

ปรพล ชินวรรณโชติ

เกิด 1 สิงหาคม 2531

ประวัติและผลงาน

.ศ,2555 

 •  ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการศิลปกรรม "ปตท." ครั้งที่ 26 THE 26 PTT ARTEXHIBITON
พ.ศ 2550  
 • ออกแบบและสร้างสรรค์งานประติมากรรมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ติดตั้ง ณ อาคาร 7 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
พ.ศ.2556
 • ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการศิลปกรรม "ปตท" ครั้งที่ 27 THE 27 PTT ART EXHIBITON
 • ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการศิลปกรรม. “ นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต”ครั้งที่ 25  25 TOSHIBAC “BRINGS GOOD THINGS TO LIFE” ART  COMPETTION 2013
 • ร่วมแสดงผลงาน ART STREET @ BANGSAEN WALKING2012 ประติมากรรมกลางแจ้ง แสนสุข บางแสน จังหวัดชลบุรี
 • แสดงงานนิทรรศการ ศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขา ทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • แสดงงาน THESIS EXHIBITION “TWIN SCULPTORS” MASTER’S DEGREE KING MONGKUT”S INSTLTUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG
 • ร่วมแสดงผลงานการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย ศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่30 มหาวิทยาลัยศิลปกร THE 30 EXHIBTION OF CONTEMPORARY ART   YOUNG   ARTISTS
พ.ศ. 2557
 • ได้รับคัดเลือกผลงานลงหนังสือคู่มือการเรียนการสอนกลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะ“ทัศนศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่3 ตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในทรวงศึกษาธิการ
 • ได้รับคัดเลือกแสดงผลงาน “บริษัทศุภาลัย” การประกวดประติมากรรมในวาระครบรอบ25ปี บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)
พ,ศ,2558 -
 •  รับคัดเลือกผลงานลงหนังสือคู่มือการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะทัศนศิลป์  มัธยมศึกษาปีที่3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2559
 • ได้รับรางวัลพิเศษ สาขาประติมากรรม การประกวดศิลปกรรม อมตะอาร์ตอวอร์ด ครั้งที่7   Amata Art Award 7
พ.ศ.2560
 • ร่วมแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่63 ประจำปี2560 The63 national exhibition of art2017
พ.ศ.2561
 • ร่วมแสดงผลงาน International Design Symposium Workinprogress “Work in Progress” The 6th Rangsit University
พ.ศ2562
 • ร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลงาน Young Thai Artist Award 2019 (SCG)
 • แสดงผลงาน International Design Symposium “Work in Progress” The 8th Rangsit University
พ.ศ.2563
 • ร่วมแสดงผลงาน International Design Symposium Workinprogress 2020
 สร้างสรรค์ศิลปะต้นแบบ สร้างคุณค่าวัฒนธรรมผ่านจินตภาพทุ่งหลวงรังสิต “ณ พิพิธภัณฑ์บัว”มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พ.ศ.2564 
 • แสดงผลงาน International Design Symposium “Work in Progress: CLEAN DESIGN” The 10th Rangsit University

Facebook: Poraphon Chinwannachot