ประเทือง เอมเจริญ

ประเทือง เอมเจริญ
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) 
พุทธศักราช 2548

ประเทือง เอมเจริญ

เกิด :  9 ตุลาคม  2478

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2548


การศึกษา : 

2490 -  ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดสุทธาราม สำเหร่ ธนบุรี

2539 - ปริญญากิติมศักดิ์ สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคลองหก 

2541 - ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2545 - ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


การทำงาน : 

2505 - ห้องปฏิบัติงานศิลปะ วงเวียนใหญ่ คลองสาน กรุงเทพฯ


รางวัลและเกียรติคุณ : 

2510 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม 

2511 -  รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ปรเภทจิตรกรรม 

          -  รางวัลการประกวด องค์การโทรศัพท์สากล ไอทีที 

2517 -  รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ปรเภทจิตรกรรม 

2519 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม 

2538 - โล่เกียรติคุณบริจาคช่วยปฏิสังขรณ์โบราณสถานที่เสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วม สมาคมเผยแพร่และส่งเสริมศิลปะวัตถุ 

2539 - รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) สำนักงานคณะกรรมาการวัฒนธรรมแห่งชาติ 2541 - โล่ขอบพระคุณในโอกาศให้ความร่วมมือสนับสนุนการจัดทำกิจกรรม “วาดวิถีไทย” Phonelink 

2542 - โล่เกียรติคุณในการอนุเคราะห์ภาพเขียนเพื่อจัดพิมพ์บัตรอวยพรปีใหม่

          - คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๒๕๔๓ โล่เกียรติคุณในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานแสงสีสร้างสรรค์

            ทบวงมหาวิทยาลัย 

2544 -  ประกาศเกียรติคุณด้านจิตรกรรม พิพิธภัณฑ์ลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา