ศราวุธ ดวงจำปา

ศราวุธ ดวงจำปา
ศิลปินแห่งชาติ  สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) 
พุทธศักราช 2560

ศราวุธ ดวงจำปา

เกิด : 30 เมษายน2495 
การศึกษา : 
- ศิลปบัณฑิต (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร  
- ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา ประติมากรรม บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ศิลปินแห่งชาติ : ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2560 สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) 

รางวัล และเกียรติประวัติ : 
2519 - รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงจากงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 23 กรุงเทพฯ 
2528 - รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง (ประติมากรรม) จากงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 31 กรุงเทพฯ    

แสดงผลงาน/ประสบการณ์การทำงาน : 
2527 - อาจารย์ประจำภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ม.ศิลปากร กรุงเทพฯ
2520 - งานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ กรุงเทพฯ   
2543 - นิทรรศการ Asean Art   
          - นิทรรศการประติมากรรมร่วมสมัย กรุงเทพฯ  
          - นิทรรศการ Asian Watercolour Confederation ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฮ่องกง เกาหลี  ไต้หวัน ไทย   
          - นิทรรศการ 4th Asean Squar Sculpture Symposium ประเทศบรูไน ( Public Art )  
          - นิทรรศการ Sculpture Exposittion’93 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพฯ   
          - นิทรรศการ “Agola” Sculpture กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย  
          - นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย เมืองฮานอย และเว้ ประเทศเวียดนาม 
          - นิทรรศการศิลปะ และวัฒนธรรมไทย-กัมพูชาเพื่อสันติภาพ ณ ม.ศิลปากร และกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา    
          - นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยไทย 2543 หอศิลป์ กรุงเทพมหานคร หอศิลป์ม. California Polytechnic State, USA 
          - นิทรรศการ Thai-Italian art space 2000 หอศิลป์ม.ศิลปากร กรุงเทพฯ   
2531 - “Bangkok Art Project 1988 Thailand” นิทรรศการแสดงผลงานในชุมชนพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาส 13 ปี เอเซี่ยนเกม  
             กรุงเทพฯ   
2542 - นิทรรศการ Chao Phraya The River of King หอศิลป์ม.ศิลปากร  หอศิลป์ ม.เชียงใหม่  และม.ขอนแก่น   
2544 - นิทรรศการ “Something about Nude” พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ   นิทรรศการ Thai-Italian Art Space 2001
             พิพิธภัณฑ์ Oriontal Museum กรุงโรม ประเทศอิตาลีนิทรรศการ Cologne Meets Bangkok เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมนี  
2545 - นิทรรศการ Thai-American Art Exchange 2002 กรุงเทพฯ   
          - นิทรรศการ Thai-Italian Art Space 2002 กรุงเทพฯ  
2546 - นิทรรศการ Pacific Cross Currents กรุงลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา   
          - นิทรรศการ The Middle Way เมืองไครสเชิร์ต ประเทศนิว ซีแลนด์  นิทรรศการ THAI-INDIA Art Exchange 2003โครงการ Yamo Arts    
             Project-นครราชสีมา ขอนแก่น ตรัง เชียงใหม่ กรุงเทพฯ 2546-2547 
          - นิทรรศการ Art in Box กรุงเทพฯ – นิวซีแลนด์ ปี 2546  
2547 - การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการแลกเปลี่ยนศิลปะ และวัฒนธรรมประเทศไทย-เกาหลี-จีน Insa Art Center กรุงโซล ประเทศเกาหลี  2548 - นิทรรศการ International Sculpture Exchange Exhibition Symposium 2005 Korea – Chinese – American – Thai ณ Art 
             Gallery ม. Wonkwang University ประเทศเกาหลี  นิทรรศการ THE MIDDLE WAY โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะไทย-นิวซีแลนด์ 
             ปี 2546-  2548 ณ หอศิลป์ ม.ศิลปากร นิทรรศการ The International Symposium of Monumental Sculpture 
             เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุครบ 50 พรรษา จังหวัดสงขลา    
2549 -โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะไทย-อเมริกัน ณ หอศิลป์ Art Gallery of California ม. Polytechnic State University 
             ซันลุยส์โอบิสโป ประเทศสหรัฐอเมริกา  
           - นิทรรศการ The 15th International Symposium of Monumental Sculpture ณ ซันลุยส์โปโตซี ประเทศแม็กซิโก  
           - นิทรรศการ The International Sculpture and Environment เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
              ครองสิริราชสมบัติ. ครบ60 ปี งานราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่   
2550 - นิทรรศการ 10’ International Symposium of Stone Sculpture ณ ฟรีอูลี-เวเนเซียจูเลีย อูดิเน  ประเทศอิตาลี  
2551 - นิทรรศการ The Internation Symposiums of Sculpture ณ รัฐตลัซกาลา ประเทศแม็กซิโก   
            นิทรรศการ Korean – Tai Hybrid Project เพื่อฉลองครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง  ประเทศเกาหลี และประเทศไทย