ธงชัย รักปทุม

ธงชัย รักปทุม 
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) 
พุทธศักราช 2553

ธงชัย รักปทุม

เกิด : 3 มิถุนายน 2484 
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2553

การศึกษา : 
- ศ.บ.จิตรกรรม เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- ศิลปะประกาศนียบัตร จิตรกรรมชั้นสูง สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งโรม อิตาลี  

นิทรรศการเดี่ยว : 
2551 - การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง โดยธงชัย รักปทุม ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ  
          - นิทรรศการศิลปกรรม "นางแบบศิลป์" ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ  

นิทรรศการกลุ่ม : 
2502 - ร่วมแสดงงานศิลปะโรงเรียนเพาะช่าง กรุงเทพฯ 
2503 - ร่วมแสดงงานศิลปะโรงเรียนเพาะช่าง กรุงเทพฯ 
2504 - ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 กรุงเทพฯ 
2506 - ร่วมแสดงงานศิลปกรรม ณ สำนักกลางนักเรียนคริสเตรียน กรุงเทพฯ 
2507 - ร่วมแสดงงานศิลปกรรม ณ สำนักกลางนักเรียนคริสเตรียน กรุงเทพฯ 
2508 - ร่วมแสดงงานศิลปกรรม ณ สำนักกลางนักเรียนคริสเตรียน กรุงเทพฯ 
2508 - ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 16 กรุงเทพฯ 
2509 - ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 17 กรุงเทพฯ 
2510 - ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 18 กรุงเทพฯ 
2511 - ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 19 กรุงเทพฯ 
2512 - ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 20 กรุงเทพฯ 
2513 - ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 21 กรุงเทพฯ
2517 - ร่วมแสดงงานศิลปะร่วมสมัยของบริษัททิสโก้ กรุงเทพฯ 
2521 - การแสดงงานศิลปกรรมเทิดทูนสมเด็จย่า ณ โรงแรมโอเรียลเต็ล 
2522-2528 - ร่วมแสดงงานศิลปการกุศลและรับเชิญในการแสดงศิลปะของเอกชนและราชการจำนวนมากในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 
2529 - นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยศืลปศึกษา-ช่างศิลป ครั้งที่ 1 โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ 
2529 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยศิลปินรับเชิญของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 
2532 - ร่วมแสดงนิทรรศการจิตรกรรมสีน้ำแห่งเอเชีย ครั้งที่ 4 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
2533 - นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครั้งที่ 2 โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ 
2535 - ร่วมแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัย 25 ปี เสี้ยวศตวรรษ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ 
2537 - ร่วมแสดงงานนิทรรศการมหกรรมสีน้ำ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ 
2538 - นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป ครั้งที่ 1 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาต หอศิลป กรุงเทพฯ
2539 - นิทรรศการเฉลิมฉลองพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 50 ปี ณ ห้องแสดงงานศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ 2539 - นิทรรศการศิลปะ The Exhibition from Italy ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ 
2540 - นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครั้งที่ 3 โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ 
2541 - นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครั้งที่ 4 โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ 
2541 - มหกรรมศิลปกรรมแห่เอเชีย เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 กรุงเทพเมืองฟ้าอมร กรุงเทพฯ 
2542 - นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 
            5 ธันวาคม 2542 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ 
2544 - นิทรรศการศิลปกรรมสานฝันงานศิลป์ 2 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
2544 - นิทรรศการศิลปกรรมสร้างสรรค์งานศิลป์ถิ่นย่าโม นิทรรศการสัญจร ณ กรุงเทพฯ นครราชสีมา และเมืองหลักในภูมิภาค 
2546 - นิทรรศการศิลปกรรมสู่ธรรมชาติ ภูเก็ต กระบี่ พังงา ณ ชั้น 4 เดอะสีลม แกลเลอเรีย กรุงเทพฯ 
2547 - โครงการมหกรรมศิลปกรรมร่วมสมัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แผ่นดิน ภูเขา แม่น้ำ ทะเลและท้องฟ้า ณ  
             หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2548 - นิทรรศการศิลปกรรมคิดถึงสมเด็จย่า ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ 
2549 - นิทรรศการศิลปกรรม ธารศิลป์รินไหล ร้อยศิลปินไทย รินน้ำใจให้ผู้พิการ ณ ศูนย์การค้าธนิยะพลาซ่า 
2549 - นิทรรศการจิตรกรรมและประติมากรรม ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ณ ศูนย์การค้าแสดง. 
            สินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี 
2550 - มหกรรมศิลปะศิลปินเอก เทิดไท้ 80 พรรษา องค์ราชันย์ ณ ลานน้ำพุ ชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ กรุงเทพฯ   

รางวัล/เกียรติยศ : 
2502 - ได้รับรางวัลที่ 1 จิตรกรรมการประกวดศิลปกรรมในโรงเรียนเพาะช่าง 
2503 - ได้รับรางวัลที่ 2 วาดเส้น และรางวัลที่ 3 จิตรกรรมการประกวดศิลปกรรมในโรงเรียนเพาะช่าง 
2506 - ได้รับรางวัลที่ 1 ประติมากรรม การประกวดศิลปกรรม ของสำนักกลางนักเรียนคริสเตียน กรุงเทพฯ 
2507 - ได้รับรางวัลที่ 3 จิตรกรรม การประกวดศิลปกรรม ของสำนักกลางนักเรียนคริสเตียน กรุงเทพฯ 
2507 - ได้รับรางวัลที่ 3 การพิมพ์ การประกวดศิลปกรรม ของสำนักกลางนักเรียนคริสเตียน กรุงเทพฯ 
2508 - ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 16 
2509 - ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 17 
2510 - ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 18 
2511 - ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 19 
2505-2508 - ได้รับทุนการศึกษาศิลปะจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
2517-2520 - ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลประเทศอิตาลี