ทวี รัชนีกร

ทวี รัชนีกร  
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)
ปีพุทธศักราช 2548

ทวี รัชนีกร

เกิด : 10 ตุลาคม 2477 

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) พุทธศักราช 2548


การศึกษา : 

- ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร  


รางวัล/เกียรติยศ : 

2501 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 

2502 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 

2503 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11  

          - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 2504 

          - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 

2544 - ได้รับเลือกให้เป็นศิลปินดีเด่น จังหวัดนครราชสีมา  

          - ได้รับเลือกให้เป็นศิลปินยอดเยี่ยม "ทุนสร้างสรรค์ ศิลป์ พีระศรี" ประจำปี 2544 

2545 - ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติรางวัลมนัส เศียรสิง "แดง" สาขาทัศนศิลป์ดีเด่น ด้านสันติภาพ ประชาธิปไตย และความเป็นธรรม 

2548 - ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ


ทวี  รัชนีกร ทวี รัชนีกรเป็นศิลปินที่ทุ่มเทสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมมาตลอดระยะเวลา 30 ปี การสร้างผลงานด้านจิตรกรรมของนายทวี รัชนีกร ได้แสดงออกโดยการทำให้เห็นความงดงามของธรรมชาติที่ผสมผสานความคิดที่ลุ่มลึกเกิดเป็นรูปแบบทางจิตรกรรมที่มีลักษณะเฉพาะตัว จนได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีผลงานดีเด่นมาตั้งแต่ช่วงที่ยังเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยรับรางวัลระดับชาติทางด้านจิตรกรรมและภาพพิมพ์ต่อกันถึง 4 ครั้ง จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 9-12 หลังจากนั้นได้รับเลือกให้เป็นศิลปินดีเด่น ของจังหวัดนครราชสีมา เคยได้รับรางวัลศิลปินยอดเยี่ยม “ทุนสร้างสรรค์ศิลป์ พีระศรี” ประจำปี 2544 และได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลมนัส เศียรสิงห์ “แดง” สขาทัศนศิลป์ดีเด่น ด้านสันติภาพ ประชาธิปไตย และความเป็นธรรมความโดดเด่นของผลงานที่ผ่านมาทำให้ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ ในปี 2548  

ทวี รัชนีกร ได้ทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างเต็มที่และยังอุทิศเพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม ลักษณะพิเศษของผลงานคือ การปะสานกันระหว่างรูปแบบทางศิลปะกับความเป็นท้องถิ่นนั่นคือการสะท้อนให้เห็นภาวะของสังคม วิถีชีวิต และความเชื่อของผู้คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนวัสดุพื้นบ้านอีสานมาพัฒนาสู่การสร้างสรรค์ให้ออกมาเป็นจิตรกรรมร่วมสมัยได้อย่างโดดเด่น และยังมีส่วนร่วมเป็นผู้บุกเบิกการสร้างงานเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนให้ได้รับการยอมรับในวงการวิชาการศิลปะสาขาต่างๆอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง